... لیست مقالات علمی ...
The Projection of Iran’s Healthcare Expenditures By 2030: Evidence of a Time-Series Analysis, ( Nader Jahanmehr, Soheila Damiri, Zhaleh Abdi, Reza Goudarzi), International Journal of Health Policy and Management, x(x), 2022.
واکاوی اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، (مهدی یزدانی نسیم بابایی)، پژوهش های رشد و توسعه پایدار، سال بیست و یکم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰.
ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران، (محمدرضا  سزاوار)، راهبرد اقتصادی، سال دهم ، شماره 38، پاییز 1400.
پیش‌بینی آثار تحریم‌های جدید و ارزیابی سیاست‌های مالی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم، (محمدرضا  سزاوار)، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 44، تابستان 1400
اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان، (مهدی یزدانی، حسنعلی قنبری ممان، نسیم بابایی)، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره  ۴۳، بهار ۱۴۰۰.
تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور ارزیابی اثر تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران،( محمدرضا  سزاوار)، مدلسازی اقتصادسنجی ، شماره  20، زمستان 1399.
ارزیابی میزان عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی در اقتصاد ایران (با استفاده از تحلیل داده-ستانده)، (مهدی یزدانی فهیمه محبی نیا)، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۴۲،  زمستان ۱۳۹۹. 
اثر پایدار شوک اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بر قد افراد در تهران، (یدالله دادگر، محمد وصال، محمدعلی مختاری)، برنامه ریزی و بودجه، سال بیست و پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۹.
یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبُعدی در ایران،(یدلله داداگر،محمدعلی مختاری)، برنامه ریزی و بودجه، سال بیست و پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹.
اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات، (اسمعیل ابونوری،  منصور تور)، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 43، تابستان 1399.
نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم، ( زهرا نوروزی، مجید مداح)،  اقتصاد و الگوسازی، شما ره 42، تابستان 1399.
اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه انسانی: مطالعه موردی ایران، (ابوالفضل نوفرستی، محمدطاهر احمدی شادمهری، سید محمدجواد رزمی)، سیاست های راهبردی و کلان، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۷.
اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل، (محمود نصیری)، تحقیقات اقتصادی، شماره 125، زمستان 1397.
بررسی اثر فاصله گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی، (رعنا عباسقلی نژاد اسبقی)، راهبرد اقتصادی، سال پنجم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۹۵.
بررسی اثر تغییر ساختار سني جمعيت بر روي مخارج مصرفي دولت و پيشبيني تحولات آن به روش الگوي داده هاي تركيبي با تواتر متفاوت _ميداس (ویدا ورهرامی، سحر دشتبان فاروجی)، شماره3، پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) - دانشگاه تربيت مدرس، شهریور 1397
بررسي اثر تغييرات ساختار سني جمعيت بر كسري بودجه دولت (ویدا ورهرامی و سحر دشتبان فاروجی)، شماره 53، تحقيقات اقتصادي، شهریور 1397
ارزيابي اثر تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي مختلف اقتصادي، تحليلي در چارچوب الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري (مسعود عبدالهی)، شماره 1، پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) - دانشگاه تربيت مدرس، بهار 1397
اصطكاك هاي مالي و ميزان اثرگذاري ابزارهاي سياست پولي بر قدرت اعتباردهي سيستم بانكي، (رعنا عباسقلی نژاد اسبقی)، شماره 28، اقتصاد و الگوسازی، زمستان 1397
تحليل قدرت اعتبار دهي سيستم بانكي ايران به هنگام وجود اصطكاك هاي مالي در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري (رعنا عباسقلی نژاد اسبقی)، شماره 28، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، زمستان 1397
 تحولات فصلي و تعديل پيش بيني سالانه صادرات غيرنفتي، رهيافت رگرسيوني داده هاي تركيبي با تواتر متفاوت (ویدا ورهرامی، سمانه جواهردهی)، شماره 26، فصلنامه اقتصاد و الگوسازي، بهار 1396
 بررسي رابطه ميان توسعه مالي و مصرف انرژي در كشورهاي منتخب عضو اپك با استفاده از مدل پنل پويا (آرزو حمیدی، ویدا ورهرامی)، شماره 13، فصلنامه اقتصادپولی مالی تابستان 1396
 اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر اجزاي تقاضاي پول در اقتصاد ايران، (سمانه جواهردهی، مسعود عبدالهی)، شماره 30، اقتصاد و الگو سازی، تابستان 1396
 مدل سازي و پيش بيني شاخض هاي اقتصادي با استفاده از سودهاي كل حسابداري و پيش بيني شده توسط مديران،(سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده) شماره 26، پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري، زمستان 1396
بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و پیش بینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)، (سحر دشتبان فاروجی)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره 6، شماره 22، تابستان 1396.
الگوئی برای نمایش چشم¬اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده¬های ترکیبی با تواتر متفاوت، (سمانه جواهردهی)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 39، تابستان 1396.
تحولات فصلی و پیش­بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (دکتر ویدا ورهرامی و سمانه جواهردهی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1396.
تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی، (ابوالفضل نوفرستی، دکتر محمدجواد رزمی، دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1396.
اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، (یوسف کرمی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال چهارم، شماره 19 و 20، پاییز و زمستان 1393. سال انتشار 1395.
اقتصاد مقاومتى و راه هاى دست يابى به آن، فصلنامه سياست هاى راهبردى و كلان، ويژه نامه اقتصاد مقاومتى، سال چهارم، پائيز ١٣٩٥.
نقطه آغاز اقتصاد مقاومتى، دنياى اقتصاد، دوم آبان ماه 1395.
برآورد کشش¬های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید كلان اقتصاد ايران به روش دو مرحله اى CES  (اباذر کریمی راهجردی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هفتم، شماره 26، تابستان 1395.
پیش­بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده­­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (محبوبه بیات)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هفتم، شماره 27، پاییز 1395. 
بازدهی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادى، گاهنامه سرمايه ملى، نشريه داخلى معاونت اقتصادى صندوق توسه ملى، شماره ٢ ، تيرماه ١٣٩٥.
پيامد تغيير واحد پول ملي: آيا حذف چند صفر از ريال تورم زاست؟ (زهرا نوروزي)، فصلنامه نظريه¬ هاي نوين اقتصادي، سال اول، شماره اول، زمستان 1394.
نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه گذاری خانوارها برای مستغلات، (سمیرا صادقی گوغری)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی ، زمستان 1392، سال انتشار 1394
بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، بهار و تابستان 1393، سال انتشار 1394 
معضل کمیابی آب اقتصادی و صندوق توسعه ملی، گاهنامه سرمایه ملی، نشریه داخلی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی، شماره 2 ، مهر1394
پیش ­­بینی رشد اقتصادی ایران به کمک داده ­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (مشترک با خانم محبوبه بیات)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، شماره 14و 15، تابستان و پاییز 1392، سال انتشار1394
بررسی رابطه بین کسر بودجه دولت و تراز تجاری ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری پویا، (امیر عظیمی ) ، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان 1394.
بررسی اثرات جریان­های نقدی بر تصمیمات سرمایه­ گذاری شرکت­ها، (دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد و محمد اقبال­ نیا)، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره بیست و سوم ، پاییز 1393
The impact of leverage on firm investment: Evidence from Tehran Stock Exchange, (Co-author: Eghbalnia, M. & M. S. Fadayinejad), Money and Economy, Vol. 8, No. 4, fall 2013.
واكنش سرمايه گذاري بخش خصوصي به هزينه استفاده از سرمايه، نااطميناني و نرخ استفاده از ظرفيت­هاي توليدي، (زهرا نوروزي)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي شماره 11و 12، 1391.
بررسی اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر متغییرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، (مهدي جلولي)، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ، دوره 47، شماره 3، 1391.
تخصیص بهینه ي بودجه ي آموزشی به دانشکده ها در راستاي بهسازي اعضاي هیأت علمی در دانشگاههاي دولتی ایران: رویکرد برنامه ریزي آرمانی ، بهار و تابستان 1391.
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران،(دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد و سید وحید شالباف یزدی)، چشم انداز مدیریت مالی، شماره 5، بهار 1391.
تقاضای پول در یک اقتصاد غیر ربوی، (فاطمه اسماعیلی و دکتر سید کاظم صدر) ، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ،شماره 98، 1391.
بررسي اثر افزايش قيمت برق بر فرآيند توليد زيربخش­هاي 23 گانه صنعت: رويكرد پانل سيستمي، (زهره سليميان)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 7 و 8  ، 1390.
تغییر ساختار سنی جمعیت و تورم در اقتصار ایران، (محمد رضا بازاری اردستانی)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 5 و 6  ، 1390.
تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران، روند پژوهش های اقتصادی، فصلنامه علمي تخصصي بانك  مر­كزي جمهوري اسلامي ايران، سال نوزدهم، شماره 58، تابستان 1390.
برآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی (رادینه موسوی)، مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 3، پاييز 1389.
تراز پرداخت ها به عنوان يك پديده پولي: تحليلي در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري كوچك مقياس (زهرا نوروزي)، مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 2، تابستان 1389.
بررسي اثر حذف يارانه كالاهاي اساسي بر متغيرهاي عمده اقتصاد كلان در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري،( مهدي جلولي)،  مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 1، بهار 1389.
بررسي اطمينان بيش‌از اندازة سرمايه‌گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، (علي جهانخاني وفرهنگ قراگوزلو)، فصلنامه فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني ، سال هشتم، شماره 30، بهار 1388.
بررسي اثرات شوك هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران، (فردين محمدي)،  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال سيزدهم، شماره 38، پاييز1387 .
بررسي اثر ساختار سني جمعيت بر پس انداز جامعه، (محبوبه احمدي)،  فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، سال هشتم، شماره اول، 1387.
بررسي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر درآمد هاي مالياتي و مخارج جاري دولت، فصلنامه ماليات،سال دوازدهم، شماره 3، پائيز 1387.
اثر تغييير ساختار سني جمعيت بر هزينه هاي  مصرفي  بخش خصوصي (تحليلي به روش همجمعي)، (سيد صهيب مدني تنكابني)، پيك نور، دانشگاه پيام نور،سال چهارم، تابستان 1385.
تغيير واحد پول:  الزامات، چگونگي و پيامدها، مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي، 1385.
بررسي تاثير سياستهاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي اقتصادسنجي  كلان پويا، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ، شماره 7 ، پاييز 1384.
بازتاب سير تحول افكار اقتصادي و روشهاي نوين همجمعي بر ساخت الگوهاي اقتصاد سنجي    كلان ، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي،  سال دوازدهم ، شماره 31، پاييز 1384 .
اندازه گيري برخورداري آموزش سرمايه انساني،(مجتبي يوسفي ديندارلو)،  فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، شماره 23 ، تابستان 1384 .
اثر دوگانه افزايش نرخ ارز بر سرمايه گذاري در بخشهاي كشاورزي و صنعت، (مانا صنيعي)،  فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي،  سال يازدهم،  شماره 28،  زمستان 1382 .
تقاضاي اسكناس و مسكوك در ايران، (ابوالفضل نوفرستي)، راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،  شماره 29 ، پاييز  1382.
اشتغال و نرخ سود بانكها، راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،  شماره 23، بهار 1381.
اندازه دولت نابرابري و فقر ، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره3،   1381 .
بازانديشي سياست خصوصي  سازي در آستانه تدوين برنامه چهارم، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 3، 1381 .
پول هاي كلان نامشروع و پول شوئي، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .
چك وعده دار، خلق پول و قانون چك، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .
ضرورت انتشار اسكناس هاي درشت تر، گاهنامه اقتصاد، مركز تحقيقات استراتژيك، سال اول ، شماره 1،  1380 .
ارزيابي اهداف سياست پولي در ايران، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، (انوشيروان تقي پور)، سال هفتم ، شماره 1، 1378
رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم ،  فصلنامه برنامه و توسعه . دوره دوم ، شماره 11، 1374 .
يك الگوي اقتصاد سنجي كلان براي اقتصاد ايران، (دكتر عباس عرب مازار) ،  فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال دوم، شماره 1، 1373
برنامه اول؛ مدل اقتصاد سنجي و نگاهي دوباره، مجله مجلس و پژوهش ، شماره 5 ، آذر و دي 1372.
تحلیلی بر عملکرد برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در گذشته و نگاه اجمالی بر آنها در ابتدای برنامه پنج ساله اول، (دكتر عبدالامیر خلیلی)،  مجله اقتصادی، دوره اول، شماره 88، مهر 1372 .
یک ارزیابی از مدل اقتصادسنجی کلان برنامه اول، مجله مجلس و پژوهش ، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1372.
بررسي تجربي مخارج سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن . مجله اقتصاد . شماره 1، 1371.

اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل،( محمود نصیری)، مجله تحقيقات اقتصادی دانشگاه تهران، دوره 53، شماره 4 ، زمستان 1397.

یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبعدی در ایران

واکاوی اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی بر متغیرهای کالن اقتصاد در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری
 اثر پایدار شوک اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بر قد افراد در تهران
 نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم
 تدوين يک الگوی اقتصادسنجی کالن با دادههای ترکیبی تواتر 1 متفاوت به منظور ارزيابی اثر تحريمهای اعمال شده بر اقتصاد ايران
 بررسی اثرات نامتقارن تالطم در بازار سهام ایران و امارات
اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل
ارزيابي ميزان عبور نرخ ارز بر زنجيرههاي توليدي در اقتصاد ايران( با استفاده از تحليل داده-ستانده)
اثر تغيير نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادكلان از طريق سيستم بانكي: رويكرد الكوي اقتصادسنجي كلان
تغییر واحد پول: الزامات، چگونگی و پیامدها(دکتر محمد نو فرستی و سمیه هاشمی)
 ......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507