... تحصيلات ...
1  .Ph.D در اقتصاد بين الملل، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379.
2  .M.Sc در اقتصاد مقداري، دانشگاه بريستول انگلستان، 1980
3  PG. Diploma در اقتصاد و اقتصادسنجي، دانشگاه سات همپتون انگلستان، 1979
4  Diploma در آمار اقتصادي و اجتماعي، دانشگاه اكستر انگلستان، 1978
  ... تجربيات آكادميك ...
عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1360 تا كنون. 
... دروس مورد تدريس ... 
1  اقتصاد خرد
2  اقتصاد كلان
3  آمار
4  اقتصادسنجي
5  اقتصادسنجي كاربردي
... زمينه هاي تحقيقاتي ... 
1  الگوسازي اقتصادي
 ساخت الگوهاي اقتصاد سنجي كلان
 اقتصاد بين ­الملل
 توليد و سرمايه­ گذاري
 سياست گذاري هاي اقتصادي
 نرخ ارز و بازار پول
  ... كتاب ها ... 
1  الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران (دو جلد)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1398
2 اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی: الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، مشترک با خانم محبوبه بیات ، انتشارات نور علم، چاپ اول، 1394
3 آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد اول، ویراست دوم، انتشارات رسا، چاپ اول ، 1394
4 ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي ، انتشارات رسا ، چاپ پنجم، 1392
5 راهنمای حل مسائل آمار: مفاهيم، روش ها و كاربردها ، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ اول، 1390
6 مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ اول، 1390
7 آمار: مفاهيم، روش ها و كاربردها، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ دوم، 1390
8 آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد دوم ، انتشارات رسا ، چاپ هفدهم،  1389
9 آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد اول ، انتشارات رسا ، چاپ بیست و چهارم ، 1388
10 گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی 1374-1338، با همكاري فرنوش شریعتی، معاونت امور اقتصادی، چاپ اول، 1376
11 احتمال و استنباط آماري ، جلد دوم ، ترجمه مشترك با آقاي دكتر عباس عرب مازار،  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1372
12 احتمال و استنباط آماري ، جلد اول ، ترجمه مشترك با آقاي دكتر عباس عرب مازار، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1368
 
... لیست مقالات علمی ...
1 بررسی اثر تغییر ساختار سني جمعيت بر روي مخارج مصرفي دولت و پيشبيني تحولات آن به روش الگوي داده هاي تركيبي با تواتر متفاوت _ميداس (ویدا ورهرامی، سحر دشتبان فاروجی)، شماره3، پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) - دانشگاه تربيت مدرس، شهریور 1397
2 بررسي اثر تغييرات ساختار سني جمعيت بر كسري بودجه دولت (ویدا ورهرامی و سحر دشتبان فاروجی)، شماره 53، تحقيقات اقتصادي، شهریور 1397
3 ارزيابي اثر تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي مختلف اقتصادي، تحليلي در چارچوب الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري (مسعود عبدالهی)، شماره 1، پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) - دانشگاه تربيت مدرس، بهار 1397
 4 اصطكاك هاي مالي و ميزان اثرگذاري ابزارهاي سياست پولي بر قدرت اعتباردهي سيستم بانكي، (رعنا عباسقلی نژاد اسبقی)، شماره 28، اقتصاد و الگوسازی، زمستان 1397
 5 تحليل قدرت اعتبار دهي سيستم بانكي ايران به هنگام وجود اصطكاك هاي مالي در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري (رعنا عباسقلی نژاد اسبقی)، شماره 28، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، زمستان 1397
 6  تحولات فصلي و تعديل پيش بيني سالانه صادرات غيرنفتي، رهيافت رگرسيوني داده هاي تركيبي با تواتر متفاوت (ویدا ورهرامی، سمانه جواهردهی)، شماره 26، فصلنامه اقتصاد و الگوسازي، بهار 1396
 7  بررسي رابطه ميان توسعه مالي و مصرف انرژي در كشورهاي منتخب عضو اپك با استفاده از مدل پنل پويا (آرزو حمیدی، ویدا ورهرامی)، شماره 13، فصلنامه اقتصادپولی مالی تابستان 1396
 8  اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر اجزاي تقاضاي پول در اقتصاد ايران، (سمانه جواهردهی، مسعود عبدالهی)، شماره 30، اقتصاد و الگو سازی، تابستان 1396
 9  مدل سازي و پيش بيني شاخض هاي اقتصادي با استفاده از سودهاي كل حسابداري و پيش بيني شده توسط مديران،(سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده) شماره 26، پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري، زمستان 1396
 10 بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و پیش بینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)، (سحر دشتبان فاروجی)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره 6، شماره 22، تابستان 1396.
 11 الگوئی برای نمایش چشم¬اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده¬های ترکیبی با تواتر متفاوت، (سمانه جواهردهی)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 39، تابستان 1396.
 12 تحولات فصلی و پیش­بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (دکتر ویدا ورهرامی و سمانه جواهردهی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1396.
 13 تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی، (ابوالفضل نوفرستی، دکتر محمدجواد رزمی، دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1396.
 14 اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، (یوسف کرمی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال چهارم، شماره 19 و 20، پاییز و زمستان 1393. سال انتشار 1395.
 15 اقتصاد مقاومتى و راه هاى دست يابى به آن، فصلنامه سياست هاى راهبردى و كلان، ويژه نامه اقتصاد مقاومتى، سال چهارم، پائيز ١٣٩٥.
 16 نقطه آغاز اقتصاد مقاومتى، دنياى اقتصاد، دوم آبان ماه 1395.
 17 برآورد کشش¬های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید كلان اقتصاد ايران به روش دو مرحله اى CES  (اباذر کریمی راهجردی)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هفتم، شماره 26، تابستان 1395.
18 پیش­بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده­­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (محبوبه بیات)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال هفتم، شماره 27، پاییز 1395. 
 19 بازدهی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادى، گاهنامه سرمايه ملى، نشريه داخلى معاونت اقتصادى صندوق توسه ملى، شماره ٢ ، تيرماه ١٣٩٥.
 20 پيامد تغيير واحد پول ملي: آيا حذف چند صفر از ريال تورم زاست؟ (زهرا نوروزي)، فصلنامه نظريه¬ هاي نوين اقتصادي، سال اول، شماره اول، زمستان 1394.
21  نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه گذاری خانوارها برای مستغلات، (سمیرا صادقی گوغری)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی ، زمستان 1392، سال انتشار 1394
22 بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، بهار و تابستان 1393، سال انتشار 1394 
23 معضل کمیابی آب اقتصادی و صندوق توسعه ملی، گاهنامه سرمایه ملی، نشریه داخلی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی، شماره 2 ، مهر1394
24 پیش ­­بینی رشد اقتصادی ایران به کمک داده ­های ترکیبی با تواتر متفاوت، (مشترک با خانم محبوبه بیات)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، شماره 14و 15، تابستان و پاییز 1392، سال انتشار1394
25 بررسی رابطه بین کسر بودجه دولت و تراز تجاری ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری پویا، (امیر عظیمی ) ، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان 1394.
26 بررسی اثرات جریان­های نقدی بر تصمیمات سرمایه­ گذاری شرکت­ها، (دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد و محمد اقبال­ نیا)، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره بیست و سوم ، پاییز 1393
 27 The impact of leverage on firm investment: Evidence from Tehran Stock Exchange, (Co-author: Eghbalnia, M. & M. S. Fadayinejad), Money and Economy, Vol. 8, No. 4, fall 2013.
 28 واكنش سرمايه گذاري بخش خصوصي به هزينه استفاده از سرمايه، نااطميناني و نرخ استفاده از ظرفيت­هاي توليدي، (زهرا نوروزي)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي شماره 11و 12، 1391.
 29 بررسی اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر متغییرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، (مهدي جلولي)، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ، دوره 47، شماره 3، 1391.
 30 تخصیص بهینه ي بودجه ي آموزشی به دانشکده ها در راستاي بهسازي اعضاي هیأت علمی در دانشگاههاي دولتی ایران: رویکرد برنامه ریزي آرمانی ، بهار و تابستان 1391.
 31 بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران،(دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد و سید وحید شالباف یزدی)، چشم انداز مدیریت مالی، شماره 5، بهار 1391.
 32 تقاضای پول در یک اقتصاد غیر ربوی، (فاطمه اسماعیلی و دکتر سید کاظم صدر) ، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ،شماره 98، 1391.
 33 بررسي اثر افزايش قيمت برق بر فرآيند توليد زيربخش­هاي 23 گانه صنعت: رويكرد پانل سيستمي، (زهره سليميان)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 7 و 8  ، 1390.
 34 تغییر ساختار سنی جمعیت و تورم در اقتصار ایران، (محمد رضا بازاری اردستانی)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 5 و 6  ، 1390.
 35 تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران، روند پژوهش های اقتصادی، فصلنامه علمي تخصصي بانك  مر­كزي جمهوري اسلامي ايران، سال نوزدهم، شماره 58، تابستان 1390.
 36 برآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی (رادینه موسوی)، مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 3، پاييز 1389.
 37 تراز پرداخت ها به عنوان يك پديده پولي: تحليلي در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري كوچك مقياس (زهرا نوروزي)، مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 2، تابستان 1389.
 38 بررسي اثر حذف يارانه كالاهاي اساسي بر متغيرهاي عمده اقتصاد كلان در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري،( مهدي جلولي)،  مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول (دوره جديد)، شماره 1، بهار 1389.
 39 بررسي اطمينان بيش‌از اندازة سرمايه‌گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، (علي جهانخاني وفرهنگ قراگوزلو)، فصلنامه فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني ، سال هشتم، شماره 30، بهار 1388.
 40 بررسي اثرات شوك هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران، (فردين محمدي)،  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال سيزدهم، شماره 38، پاييز1387 .
 41 بررسي اثر ساختار سني جمعيت بر پس انداز جامعه، (محبوبه احمدي)،  فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، سال هشتم، شماره اول، 1387.
 42 بررسي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر درآمد هاي مالياتي و مخارج جاري دولت، فصلنامه ماليات،سال دوازدهم، شماره 3، پائيز 1387.
 43 اثر تغييير ساختار سني جمعيت بر هزينه هاي  مصرفي  بخش خصوصي (تحليلي به روش همجمعي)، (سيد صهيب مدني تنكابني)، پيك نور، دانشگاه پيام نور،سال چهارم، تابستان 1385.
 44 تغيير واحد پول:  الزامات، چگونگي و پيامدها، مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي، 1385.
 45 بررسي تاثير سياستهاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي اقتصادسنجي  كلان پويا، مجله تحقيقات اقتصادي،  دانشگاه تهران ، شماره 7 ، پاييز 1384.
 46 بازتاب سير تحول افكار اقتصادي و روشهاي نوين همجمعي بر ساخت الگوهاي اقتصاد سنجي    كلان ، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي،  سال دوازدهم ، شماره 31، پاييز 1384 .
 47 اندازه گيري برخورداري آموزش سرمايه انساني،(مجتبي يوسفي ديندارلو)،  فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، شماره 23 ، تابستان 1384 .
 48 اثر دوگانه افزايش نرخ ارز بر سرمايه گذاري در بخشهاي كشاورزي و صنعت، (مانا صنيعي)،  فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي،  سال يازدهم،  شماره 28،  زمستان 1382 .
 49 تقاضاي اسكناس و مسكوك در ايران، (ابوالفضل نوفرستي)، راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،  شماره 29 ، پاييز  1382.
 50 اشتغال و نرخ سود بانكها، راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،  شماره 23، بهار 1381.
51 اندازه دولت نابرابري و فقر ، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره3،   1381 .
 52 بازانديشي سياست خصوصي  سازي در آستانه تدوين برنامه چهارم، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 3، 1381 .
 53 پول هاي كلان نامشروع و پول شوئي، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .
 54 چك وعده دار، خلق پول و قانون چك، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .
 56 ضرورت انتشار اسكناس هاي درشت تر، گاهنامه اقتصاد، مركز تحقيقات استراتژيك، سال اول ، شماره 1،  1380 .
 57 ارزيابي اهداف سياست پولي در ايران، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، (انوشيروان تقي پور)، سال هفتم ، شماره 1، 1378
 58 رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم ،  فصلنامه برنامه و توسعه . دوره دوم ، شماره 11، 1374 .
 59 يك الگوي اقتصاد سنجي كلان براي اقتصاد ايران، (دكتر عباس عرب مازار) ،  فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال دوم، شماره 1، 1373
 60 برنامه اول؛ مدل اقتصاد سنجي و نگاهي دوباره، مجله مجلس و پژوهش ، شماره 5 ، آذر و دي 1372.
 61 تحلیلی بر عملکرد برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در گذشته و نگاه اجمالی بر آنها در ابتدای برنامه پنج ساله اول، (دكتر عبدالامیر خلیلی)،  مجله اقتصادی، دوره اول، شماره 88، مهر 1372 .
 62 یک ارزیابی از مدل اقتصادسنجی کلان برنامه اول، مجله مجلس و پژوهش ، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1372.
 63 بررسي تجربي مخارج سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن . مجله اقتصاد . شماره 1، 1371.
 ......
 ... تحقيقات ...  
تدوين يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري براي ارزيابي آثار سياست گذاري هاي اقتصادي و پيش بيني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجری طرح پژوهشي، از سال 1390 تاکنون.
بررسی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر درآمدهای مالیاتی و مخاج جاری دولت در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، مجری طرح پژوهشی، 1387.
استراتژي توسعه صنعت كشور (عضو تيم تحقيقاتي)، دانشگاه صنعتي شريف، تامين مالي شده توسط وزارت صنايع، 1383 .
بهكرد مديريت ملي، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تامين مالي شده توسط سازمان ملل متحد، 1377 .
بررسي تكنولوژي زيرساختي توليد بخش كشاورزي و تخمين توابع تقاضا براي نهاده هاي   توليد، تامين مالي شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1377 .
بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران، تامين مالي شده توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي، 1372 .
بازسازي اقتصادي پس از جنگ تحميلي، تامين مالي شده توسط مركز مطالعات اجتماعي،دفتر رياست جمهوري، 1368 .
اثر كنترل قيمتها بر توليد كالاها و خدمات بخش خصوصي، تامين مالي شده توسط مركز مطالعات اجتماعي، دفتر رياست جمهوري، 1368 .
 
 
... سمت ها و مسئوليت ها ...
 1  رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از 1396 تاکنون
 2  مشاور اقتصادی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی از 1394 تاکنون
 3  معاونت پژوهشی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، از 1394 تا 1396
 4  مدیر اقتصادی و برنامه ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی، از 1393 تا 1394
 5  مدیر مسئول مجله  International Journal of Ecnomices and Politics از سال 1398 تا کنون
 6  سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، از 1393 تاكنون
 7  عضو شورای مشورتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، از سال 1392 تا کنون
 8  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393
 9  مدير گروه علوم اقتصادي و سياسي پرديس 2 دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393
 10  عضو هيات تحريريه مجله اقتصادي معاونت امور اقتصادي، از 1393 تاكنون
 11  عضو هيات تحريريه مجله نظريه نوين اقتصادي، از 1393 تاكنون
 12  عضو هيات تحريريه مجله روند، از 1390 تا 1393
 13  عضو هيات تحريريه فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، از 1389 تاكنون
 14  عضو هيات تحريريه مجله راهبرد، از 1382 تا كنون
 15  عضو شوراي انتشارات موسسه عالي پژوهش در مديريت، از 1389 تا 1391
 16  عضو اصلي شوراي تخصصي سازمان امور مالياتي كشور‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1384 تا 1388
 17  عضو پیوسته گروه پژوهشی مدل ها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال 1384 تا 1385
 18  عضو كميته تخصصي برنامه ريزي آموزشي و گزينش استاد،كميته اقتصاد و امور بازرگاني، شوراي عالي برنامه ريزي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1361 تا 1387
 19  مدير گروه اقتصاد كلان و توسعه، معاونت اقتصادي، مركز تحقيقات استراتژيك، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1380 تا 1383
 20  نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته تاييد صلاحيت انجام كارهاي تحقيقاتي، 1378 تا 1379
21  مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 تا 1377
22  مدير ملي پروژه بهكرد مديريت ملي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1376 تا 1377
23 مدير گروه آمار و كامپيوتر، دانشكده امور اقتصادي، 1369 تا 1373 
24   مشاور معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370
25  عضو دفتر اقتصاد كلان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370
26  عضو كميته تحقيقات علوم اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، 1367 تا 1369
27  مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1366 تا 1369
28  عضو كميته اقتصاد مركز نشر دانشگاهي، ستاد انقلاب فرهنگي، 1360 تا 1364
 ......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507