... سمت ها و مسئوليت ها ...
 1  رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از 1396 تا شهریور 1399
 2  مشاور اقتصادی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی از 1394 تاکنون
 3  معاونت پژوهشی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، از 1394 تا 1396
 4  مدیر اقتصادی و برنامه ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی، از 1393 تا 1394
 5  مدیر مسئول مجله  International Journal of Ecnomices and Politics از سال 1398 تا کنون
 6  سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، از 1393 تاكنون
 7  عضو شورای مشورتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، از سال 1392 تا کنون
 8  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393
 9  مدير گروه علوم اقتصادي و سياسي پرديس 2 دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393
 10  عضو هيات تحريريه مجله اقتصادي معاونت امور اقتصادي، از 1393 تاكنون
 11  عضو هيات تحريريه مجله نظريه نوين اقتصادي، از 1393 تاكنون
 12  عضو هيات تحريريه مجله روند، از 1390 تا 1393
 13  عضو هيات تحريريه فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، از 1389 تاكنون
 14  عضو هيات تحريريه مجله راهبرد، از 1382 تا كنون
 15  عضو شوراي انتشارات موسسه عالي پژوهش در مديريت، از 1389 تا 1391
 16  عضو اصلي شوراي تخصصي سازمان امور مالياتي كشور‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1384 تا 1388
 17  عضو پیوسته گروه پژوهشی مدل ها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال 1384 تا 1385
 18  عضو كميته تخصصي برنامه ريزي آموزشي و گزينش استاد،كميته اقتصاد و امور بازرگاني، شوراي عالي برنامه ريزي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1361 تا 1387
 19  مدير گروه اقتصاد كلان و توسعه، معاونت اقتصادي، مركز تحقيقات استراتژيك، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1380 تا 1383
 20  نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته تاييد صلاحيت انجام كارهاي تحقيقاتي، 1378 تا 1379
21  مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 تا 1377
22  مدير ملي پروژه بهكرد مديريت ملي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1376 تا 1377
23 مدير گروه آمار و كامپيوتر، دانشكده امور اقتصادي، 1369 تا 1373 
24   مشاور معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370
25  عضو دفتر اقتصاد كلان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370
26  عضو كميته تحقيقات علوم اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، 1367 تا 1369
27  مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1366 تا 1369
28  عضو كميته اقتصاد مركز نشر دانشگاهي، ستاد انقلاب فرهنگي، 1360 تا 1364
 ......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507