سوابق علمی- پژوهشی چاپ فرستادن به ایمیل
... محمد نوفرستي ...

تحصيلات:

در اقتصاد بين الملل، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379 Ph. D.

در اقتصاد مقداري، دانشگاه بريستول انگلستان، 1980 M. Sc.

در اقتصاد و اقتصادسنجي، دانشگاه سات همپتون انگلستان، 1979 PG. Diploma

در آمار اقتصادي و اجتماعي، دانشگاه اكستر انگلستان، 1978 Diploma


تجربيات آكادميك:

عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1360 تا كنون.

 

دروس مورد تدريس:

اقتصاد خرد، اقتصاد كلان ، آمار ، اقتصادسنجي، اقتصادسنجي كاربردي.


زمينه هاي تحقيقاتي:

الگوسازي اقتصادي، ساخت الگوهاي اقتصاد سنجي كلان،  اقتصاد بين ­الملل، توليد و سرمايه­ گذاري، سياست گذاري هاي اقتصادي، نرخ ارز و بازار پول.

كتاب ها:
 • اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی: الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، مشترک با خانم محبوبه بیات ، انتشارات نور علم، چاپ اول، 1394

 • آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد اول، ویراست دوم، انتشارات رسا، چاپ اول ، 1394


 • ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي ، انتشارات رسا ، چاپ پنجم، 1392


 • راهنمای حل مسائل آمار: مفاهيم، روش ها و كاربردها ، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ اول، 1390


 • مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ اول، 1390


 • آمار: مفاهيم، روش ها و كاربردها، جلد اول، انتشارات رسا، چاپ دوم، 1390


 • آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد دوم ، انتشارات رسا ، چاپ هفدهم،  1389


 • آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد اول ، انتشارات رسا ، چاپ بیست و چهارم ، 1388


 • گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی 1374-1338، با همكاري فرنوش شریعتی، معاونت امور اقتصادی، چاپ اول، 1376


 • احتمال و استنباط آماري ، جلد دوم ، ترجمه مشترك با آقاي دكتر عباس عرب مازار،  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1372

 • احتمال و استنباط آماري ، جلد اول ، ترجمه مشترك با آقاي دكتر عباس عرب مازار، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1368

مقالات:

  

 • ارائه مدل تخصیص بهینه منابع مالی درون دانشگاه با تأکید بر بودجه آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، (مشترک با احمد سعیدی)، در حال  چاپ.
 

 

 

 

 

 

 • تغيير واحد پول:  الزامات، چگونگي و پيامدها، مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي، 1385.

 

 

 

 

 

 

 

 • اندازه دولت نابرابري و فقر ، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره3،   1381 .

 

 • بازانديشي سياست خصوصي  سازي در آستانه تدوين برنامه چهارم، گاهنامه اقتصاد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 3، 1381 .

 

 • پول هاي كلان نامشروع و پول شوئي، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .

 

 • چك وعده دار، خلق پول و قانون چك، گاهنامه اقتصاد،  مركز تحقيقات استراتژيك ، سال دوم ، شماره 2،  1381 .

 

 • ضرورت انتشار اسكناس هاي درشت تر، گاهنامه اقتصاد،  سال اول ، شماره 1،  معاونت اقتصادي، مركز تحقيقات استراتژيك، 1380 .

 

 • ارزيابي اهداف سياست پولي در ايران، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، (مشترك با انوشيروان تقي پور)، سال هفتم ، شماره 1، 1378

 • رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم ،  فصلنامه برنامه و توسعه . دوره دوم ، شماره 11، 1374 .

  

 

 

 • بررسي تجربي مخارج سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن . مجله اقتصاد . شماره 1، 1371.

 

 

تحقيقات:

 • تدوين يك الگوي اقتصاد سنجي كلان ساختاري براي ارزيابي آثار سياست گذاري هاي اقتصادي و پيش بيني،  وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجری طرح  پژوهشي،  از سال 1390 تاکنون.


 • بررسی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر درآمدهای مالیاتی و مخاج جاری دولت در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، مجری طرح پژوهشی، 1387.


 • استراتژي توسعه صنعت كشور (عضو تيم تحقيقاتي)، دانشگاه صنعتي شريف، تامين مالي شده توسط وزارت صنايع، 1383 .


 • بهكرد مديريت ملي، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تامين مالي شده توسط سازمان ملل متحد، 1377 .


 • بررسي تكنولوژي زيرساختي توليد بخش كشاورزي و تخمين توابع تقاضا براي نهاده هاي   توليد، تامين مالي شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1377 .


 • بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران، تامين مالي شده توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي، 1372 .


 • بازسازي اقتصادي پس از جنگ تحميلي، تامين مالي شده توسط مركز مطالعات اجتماعي،دفتر رياست جمهوري، 1368 .


 • اثر كنترل قيمتها بر توليد كالاها و خدمات بخش خصوصي، تامين مالي شده توسط مركز مطالعات اجتماعي، دفتر رياست جمهوري، 1368 .

 


سمت ها و مسئوليت ها:

 • رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از 1396 تاکنون.
 • مشاور اقتصادی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی از 1394 تاکنون.
 • معاونت پژوهشی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، از 1394 تا 1396.
 • مدیر اقتصادی و برنامه ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی، از 1393 تا 1394.
 • سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، از 1393 تاكنون.
 • عضو شورای مشورتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، از سال 1392 تا کنون.
 • معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393.
 • مدير گروه علوم اقتصادي و سياسي پرديس 2 دانشگاه شهيد بهشتي، از 1392 تا 1393.
 • عضو هيات تحريريه مجله اقتصادي معاونت امور اقتصادي، از 1393 تاكنون.
 • عضو هيات تحريريه مجله نظريه نوين اقتصادي، از 1393 تاكنون.
 • عضو هيات تحريريه مجله روند، از 1390 تا 1393.
 • عضو هيات تحريريه فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، از 1389 تاكنون.
 • عضو هيات تحريريه مجله راهبرد، از 1382 تا كنون.
 • عضو شوراي انتشارات موسسه عالي پژوهش در مديريت، از 1389 تا 1391.
 • عضو اصلي شوراي تخصصي سازمان امور مالياتي كشور‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1384 تا 1388.
 • عضو پیوسته گروه پژوهشی مدل ها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال 1384 تا 1385.
 • عضو كميته تخصصي برنامه ريزي آموزشي و گزينش استاد،كميته اقتصاد و امور بازرگاني، شوراي عالي برنامه ريزي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1361 تا 1387.
 • مدير گروه اقتصاد كلان و توسعه، معاونت اقتصادي، مركز تحقيقات استراتژيك، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1380 تا 1383 .
 • نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته تاييد صلاحيت انجام كارهاي تحقيقاتي، 1378 تا 1379 .
 • مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 تا 1377 .
 • مدير ملي پروژه بهكرد مديريت ملي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1376 تا 1377 .
 • مدير گروه آمار و كامپيوتر، دانشكده امور اقتصادي، 1369 تا 1373 .
 • مشاور معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370 .
 • عضو دفتر اقتصاد كلان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1368 تا 1370 .
 • عضو كميته تحقيقات علوم اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، 1367 تا 1369 .
 • مدير گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1366 تا 1369 .
 • عضو كميته اقتصاد مركز نشر دانشگاهي، ستاد انقلاب فرهنگي، 1360 تا 1364 .
نظر
افزودن جدید جستجو RSS
احسان آدمن  - Data   |2014-04-23 19:12:45
با سلام و عرض خسته نباشید
من دانشجوی فوق
لیسانس مالی دانشگاه تهران هستم.
در مقاله ای
که دردست اجرا دارم، نیاز به GDP ماهانه دارد که
ما منتشر نمی شود.
می خواستم اگر مقدوره
براتون کمک بفرمایید.
متشکرم
صفت اله رحماني  - الگو و مدل اقتصاد سنجي براي ارزيابي آب   |2013-09-11 10:51:18
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

 
بازدیدکنندگان : 307884